امروز یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۰۵:۳۳
  • پتیلن صنعت

  • پتیلن صنعت

Loading

پتیلن صنعت

سعید شمس

Iran

تهران - تهران

تهران - بلوار مدائن - بهاران یکم - پلاک34

  • ۰۰۹۸۲۱ ۰۲۱۶۶۱۴۴۵۲۷
  • ۰۰۹۸۲۱ ۰۲۱۶۶۱۴۵۲۰۹
  • ۰۰۹۸۲۱ ۰۹۱۲۸۳۳۴۱۸۶

۰۲۱۶۶۱۴۴۵۲۷

۹۲۱۶۶۱۴۵۸۴۳

۰۹۱۲۸۳۳۴۱۸۶

https://www.pethylene.com/